• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง»

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 30 กันยายน 2561 (แยกตามหน่วยงาน)

  รายงานสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานส่วนกลาง   

 

 

รายงานสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

   

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557