• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง»

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

ข้อมูลรายงานการเงินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2559

  

งบแสดงฐานะการเงิน

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559)

 

 เริ่มนับ 01 กันยายน 2557