• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง»

news ข่าวฝากจากฝ่ายคลัง

เงินงบประมาณ ประจำปี 2554 ค่าใช้จ่าย Fixed Cost,งบอุดหนุนและรายจ่ายอื่น

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่เริ่มนับ 01 กันยายน 2557