• home»
  • ติดต่อเรา»

ติดต่อเรา

ฝ่ายคลัง สำนักงานลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 6
สอบถามข้อมูล โทร  02-951-0000  ต่อ  99022,  99043    
โทรสาร  02-591-5234เริ่มนับ 01 กันยายน 2557