calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • หนังสือเวียน»

เรื่องแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Infographic)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0624.03/3 ลว. 4 ก.พ. 63 การถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติจากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในหลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”

หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0638/ว0009 ลว. 19 ก.พ. 63 เรื่อง คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563

หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ 0601.03/ว407 ลว. 25 มี.ค. 63 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0638/ว0013 ลว. 31 มี.ค. 63 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการละเมิดประมวลจริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ สธ 0601.08/ว669 ลว. 19 พ.ค. 63 เรื่อง แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

เผยแพร่แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (Infographic)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ 0638/ว15 ลว. 18 เม.ย. 62 เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ 0601.08/ว 1657 ลว. 21 ตค. 62 เรื่อง การปฏิบัติตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0638/ว0058 ลว. 19 พ.ย. 62 เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e – learning ของสำนักงาน ก.พ.

หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ 0638/ว1983 ลว. 17 ธ.ค. 62 เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ