calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “จัดทำกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “จัดทำกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562