calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบแนวทางการดำเนินการ เรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานซึ่งกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาร่วมรับรู้ ร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญ หรือยกระดับการมีส่วนร่วม (Collaboration) จากการแสดงความคิดเห็น ซักถามตอบข้อสงสัย และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างกันเพื่อประสานพลังระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นบุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของกรม ซึ่งมีส่วนการพัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ นวัตกรรมการบริหารองค์การของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งยังเป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเสวนา การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และความต้องการ ประชุมเครือข่าย การสนับสนุนองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การประชุมคณะกรรมการต่างๆ (Download)