calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

การประชุมชี้แจงกรอบและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่