calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

การบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (สำหรับผู้บริหาร) วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัล United Nations Public Service Awards

และ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8
 

ดาวน์โหลดคลิปเสียงการบรรยาย

การบรรยายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  เสียงบรรยาย รอบเช้า  รอบบ่าย

การบรรยายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  เสียงบรรยาย รอบเช้า  รอบบ่าย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่