calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ 2562 และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่