calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

เอกสารแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 ประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่