calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558

คู่มือ User Manual

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) และการประเมินผู้บริหารองค์การ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่