calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
  • แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี»

แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

แผนกลยุทธ์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี พ.ศ. 2560-2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

enlightenedแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563enlightened

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน)