calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง»

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563enlightened

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 enlightened

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 enlightened

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) มกราคม - กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 enlightened

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

enlightenedประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 - 2enlightened

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มแบบไสกาวหน้าปกพิมพ์ 4 สี คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดโครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มแบบไสกาว หน้าปกพิมพ์ 4 สี คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล PMQA ปี 2563 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มแบบไสกาว หน้าปกพิมพ์ 4 สี คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มแบบไสกาว หน้าปกพิมพ์ 4 สี คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Brother TN-261 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother MFC 9140CDN และ HP 2055CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง