calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
 • home»
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์»

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของกรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พันธกิจ

 • วางแผนการพัฒนาระบบราชการของกรม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ เร่งเร้า เพื่อให้บริการงานของหน่วยงานในสังกัดกรม เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 3/1)
 • ประสานการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • กำกับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของกรม

กลยุทธ์

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารมาใช้ประโยชน์ (PMQA)
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน
 • สร้างเครือข่าย ก.พ.ร. ในหน่วยงานภายในกรม
 • บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
 • Learning by coaching

ค่านิยม (DMSc)

 • " D " มาจากคำว่า Discovery หมายถึง การใฝ่รู้ ค้นคว้าพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
 • " M " มาจากคำว่า Moral หมายถึง ความมีคุณธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 • " S " มาจากคำว่าStandards,Sciences หมายถึง มาตรฐานสากล การคิดและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ความรู้อันเป็นวิทยาศาสตร์และมาตรฐานสากล
 • " c " มาจากคำว่า Change หมายถึง การเปิดใจ การปรับทัศนคติ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน