ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง    
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ ผู้ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบอบแห้งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เอกสารแนบ 10/01/2563 admin
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Ultrapure water) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เอกสารแนบ 10/01/2563 admin
 ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบอบแห้งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เอกสารแนบ 06/01/2563 admin
 ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Ultrapure water) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เอกสารแนบ 06/01/2563 admin
 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - เอกสารแนบ 30/05/2562 admin
 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ

- ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- แบบหนังสือค้ำประกัน 1

- แบบหนังสือค้ำประกัน 2

- แบบหนังสือค้ำประกัน 3

- บทนิยาม เอกสารแนบ 1

- บทนิยาม เอกสารแนบ 2

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- แบบสัญญา สัญญาซื้อขาย

15/05/2562 admin
ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - เอกสารแนบ 02/05/2562 admin

- ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้าก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- เอกสารแนบ

 

- เอกสารแนบ

26/02/2562 admin

ร่างประกาศประกวดราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้าก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 แบบปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน 

- รายการประกอบการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

18/02/2562 admin
ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารแนบ 27/12/2562 admin

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) 

เอกสารแนบ    04/10/2561 admin
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24/9/2561 admin
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา ICP-OES (Inductive Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง 

ร่างคุณลักษณะเฉพาะ  ICP-OES

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง ICP-OES

13/09/2561

admin

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ  10/08/2561 admin
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 10/09/2558 admin
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพตริง (Real-Time PCR) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
28/09/2558 admin

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  เรื่องสอบราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบพิเศษ Deep Freezer 

 

13/10/2559  

 

admin 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่แช็งแบบพิเศษ  Deep Freezer  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่แช็งแบบพิเศษ  Deep Freezer 28/10/2559 admin

 

 

 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11/1 (ภูเก็ต)

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างของหน่วยงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารข้าราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ข้อมูลการติดต่อข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการประชาชน

ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย
ถาม-ตอบ
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพสาระน่ารู้

กฏหมาย ระเบียบ
การจัดการความรู้ KM
วารสารกรมฯ
Youtube ช่องแห่งการเรียนรู้
คลังความรู้ ผลงานวิจัยลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2558 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภููเก็ต
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110โทรศัพท์ 076-600119-21 มือถือ 09 8309 4456,09 8198 4456โทรสาร 076-600122
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ jare.w@dmsc.mail.go.th