วิธีการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

 
วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

  • ชำระและรับใบเสร็จรับเงิน ณ ที่ส่งตัวอย่าง



  1. ชำระเงินสด/ แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ หรือ ตั๋วแลกเงิน เท่านั้น
  2. สั่งจ่ายในนาม "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
  3. กรณีต้องการแยกใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างและเจ้าหน้าที่การเงิน



หมายเหตุ


  • ค่าธรรมเนียมการทดสอบ ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ฉบับล่าสุด

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่รับฝากใบเสร็จไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  •