ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

 
 
ผู้ประกาศ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔