ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
งดรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ด้วยสถาบันวิจัยสมุนไพรได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564" ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม The Peak จ.จันทบุรี
ในการนี้ สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงมีความประสงค์ของดรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
 
 
ผู้ประกาศ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔