พันธกิจ

 
 
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี