ที่ปรึกษาทางวิชาการ
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข ถุงมือ ถุงยางอนามัย
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
ผู้อำนวยการ : กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
นางหรรษา ไชยวานิช 0 2951 0000 ต่อ 99726
ที่ปรึกษาด้านชีววิทยา
1 นางสุวรรณา เธียรอังกูร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99499
2 นางสิรินันท์ ไทยตระกูลพานิช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 0 2951 0000 ต่อ 98404
ที่ปรึกษาด้านเคมี
3 นางกุลธิดา ศิริวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99742
4 นางสุดธิดา หมีทอง นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99932
5 นางสาววงเดือน นาคนิยม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 0 2951 0000 ต่อ 99926
2. ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
ที่ปรึกษากลุ่มชีววัตถุเพื่อการรักษา (Biotecg Product)
1นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 98367
ที่ปรึกษากลุ่มชีววัตถุเพื่อการรักษา (ผลิตภัณฑ์เลือด)
2นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 0 2951 0000 ต่อ 98359
ที่ปรึกษากลุ่มชีววัตถุเพื่อการรักษา (เซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันบาดทะยัก)
3 นายไพศาล พังจุนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 0 2951 0000 ต่อ 98359
ที่ปรึกษากลุ่มวัคซีน (แบคทีเรีย)
4นางวิริยมาตย์ เจริญคุณธรรม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99387
ที่ปรึกษากลุ่มวัคซีน (ไวรัส)
5นายพันธวิทย์ นทกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99307
3. ผลิตภัณฑ์ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ถุงมือ ถุงยางอนามัย
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
ผู้อำนวยการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
นายสุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 0 2951 0000 ต่อ 99640
ที่ปรึกษากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านรังสี (งานรังสีประจำบุคคล)
1นายอรรถโกวิท สงวนสัตย์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99644
ที่ปรึกษากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านรังสี (งานรังสีรังสีรักษา)
2 นางสาวจินดา ทองเรือง นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ0 2951 0000 ต่อ 99642
ที่ปรึกษากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านรังสี (งานรังสีวินิจฉัย)
3นางอนงค์ สิงกาวงไซย์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99647
ที่ปรึกษากลุ่มเครื่องมือแพทย์ (งานทดสอบถุงยางถุงมือ)
4นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99955
5 นางสาววันเพ็ญ ดวงสว่าง นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 0 2951 0000 ต่อ 99954
ที่ปรึกษากลุ่มเครื่องมือแพทย์ (งานสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอกอฮอล์ กระบอกฉีดยา)
6นางสาวสาธิตา ศักดิ์วิเศษ นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการ 0 2951 0000 ต่อ 99956
ที่ปรึกษากลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดรังสีและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (งานวัดรังสี)
7นายศิริ ศรีมโนรถ นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99642
8นายฉลอง ธรรมสุขวงศ์ นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99642
ที่ปรึกษากลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดรังสีและเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (งานสอบเทียบอุณหภูมิ)
9นายพรเทพ จันทร์คุณาภาส นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99772
10นายชาญวิทย์ มากะ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 0 2951 0000 ต่อ 99772
4. ผลิตภัณฑ์ยา ยาง และภาชนะบรรจุเภสัชภัณฑ์
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
ผู้อำนวยการ : สำนักยาและวัตถุเสพติด
นางสาวโรจนา โกวิทวัฒนพงศ์ 0 2951 0000 ต่อ 99122
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
1นางสาวเยาวลักษณ์ วรรธนะพิศิษฏ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99114
2นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99666
3นางสาวทัศนีย์ โชคเจริญรัตน์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99154, 99142
4นายทวีทรัพย์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0 2951 0000 ต่อ 99151
วันที่โพสต์ : 13 กรกฎาคม 2558