อีเมล์     
รหัสผ่าน
 
ปฏิทินกิจกรรม
  สำรวจความพึงพอใจ
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด ?
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
  สถิติการชมเยี่ยมชมเว็บไซต์
วันที่เริ่มนับ :
20 พฤษภาคม 2558
 27669 
  หน่วยงานภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สำนักกำกับพระราชบัญญิติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กลุ้มคุ้มครองจริยธรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/ (เชียงราย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (นนทบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)

นายทรงพล ชีวะพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
วิดีโนแนะนำ
ข่าวจัดซื้อ-จ้าง
แผนการจัดซื้อ-จ้าง
1  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
    
ผลการจัดซื้อ-จ้าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

  แบบฟอร์มส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

  แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

  แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเครื่องสำอาง

  แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

คำรับรองการปฏิบัติงาน
คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553

คำรับรองการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา