• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หน่วยปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 5
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 913 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5
  ชนิดของวัตถุทดสอบ Whole blood และ ปัสสาวะ
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ Whole blood 3 ตัวอย่าง , Urine 2 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
  โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ การตรวจหาภาวะการตั้งครรภ์จากการตรวจปัสสาวะ
  วิธีทดสอบ Glucose ด้วยเครื่องตรวจอย่างง่าย Hematocrit ด้วยเครื่องปั่นหมุนเหวี่ยง Hematocrit ตรวจหาภาวการตั้งครรภ์ ด้วย Immunochromatography การทดสอบโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะด้วยแถบทดสอบอย่างง่าย
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล 1.ระดับน้ำตาลในเลือดใช้ค่าพ้องกลุ่ม (Consensus value) แยกตามยี่ห้อและรุ่นเครื่องมือ 2.Hematocriใช้ค่าเป้าหมายที่ได้จากห้องปฏิบัติการรพศ. รพท.อย่างน้อย 40 แห่ง 3. Pregnancy test ใช้ค่าเป้าหมายของตัวอย่าง 4.โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะใช้ค่าเป้าหมายของตัวอย่าง
  สถิติที่ใช้ประเมิน Whole blood glucose และ Hematocrit ใช้ z score (ISO 13528:2015) / Pregnancy test โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ ใช้ค่าเป้าหมาย
  เกณฑ์การยอมรับ I z I ≤ 2.0 สำหรับ Whole blood glucose และ Hematocrit / ได้รับคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 4.0 สำหรับโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ และ Pregnancy test
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 ครั้งต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 1ระดับน้ำตาลในเลือดและปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น หรือ โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ & ภาวการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ เพียงอย่างเดียว ราคา 500 บาท 2.ทั้ง 2 ชนิด ราคา 1,000 บาท
  ผู้ดำเนินแผน นางปานทิพย์ ศิริโชติ และ นางสาววิภาดา ขวัญแก้ว
  โทรศัพท์ 034 711 945 - 8 ต่อ 118, 119
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน pantip.s@dmsc.mail.go.th , wiphada.k@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์ rmsc5.dmsc.moph.go.th/
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine