• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะโดยวิธี Immunochromatography

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1-6)งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (เขตสุขภาพที่ 7-13)
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ ปัสสาวะ
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 5 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ Urine pregnancy test (beta-hCG)
  วิธีทดสอบ Immunochromatographic assay
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว ยกเว้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เเปรียบเทียบผลสมาชิกกับค่าเป้าหมายซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ
  สถิติที่ใช้ประเมิน ความถี่และร้อยละ
  เกณฑ์การยอมรับ กำหนดให้สมาชิกประเมินตนเอง (self-evaluation)
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาท
  ผู้ดำเนินแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1: นายยุทธการ ยะนันโต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10: นางขวัญใจ วังคะฮาต
  โทรศัพท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1: 053-112188-90 ต่อ 605, 606 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10: 0 4531 2230-3, 08 5119 1213
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1: pathologyrmsc10cm@gmail.com ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10: E-mail: khwanjai.w@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์ cm1.dmsc.moph.go.th/
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine