• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการทดสอบความชำนาญการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 11-13) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (เขตสุขภาพที่ 2-5) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (เขตสุขภาพที่ 7-10)
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 300 แห่ง (100 แห่ง/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
  ชนิดของวัตถุทดสอบ เลือดครบส่วน
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 5 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี
  วิธีทดสอบ DCIP หรือ Ionic exchange microcolumn chromatography
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว ยกเว้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ หากผลการทดสอบตรงกับค่าเป้าหมายได้ 1 คะแนน/ตัวอย่าง (คะแนนเต็ม 5)
  สถิติที่ใช้ประเมิน ความถี่และร้อยละ
  เกณฑ์การยอมรับ คะแนนคุณภาพมี 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (5), ดี (4), พอใช้ (3) และปรับปรุง (<3.0)
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนสิงหาคม – ตุลาคม หมายเหตุ: รับสมัครสมาชิกทั่วประเทศ ณ จุดเดียวผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาท
  ผู้ดำเนินแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 : นายสมคิด ธิจักร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 : นางสาววิลาวัลย์ กันทะสอน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 : นางสาวบุณยอร ยุทธยงค์
  โทรศัพท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 : 0 5311 2188-90 ต่อ 605, 606, 08 9700 8394 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 : 0 5532 2824-6 ต่อ 171, 08 9641 7420 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 : 0 4434 6005-13 9 ต่อ 413, 08 9605 2814
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 : pathologyrmsc10cm@gmail.com ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 : wilawan.k@dmsc.mail.go.th ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 : bonyaorn.y@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์ cm1.dmsc.moph.go.th/
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine