• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การตรวจวิเคราะห์วัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ (Rape test)

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์เอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส โดยวิธีเดวี่ย์ และ/หรือ ตรวจหาตัวอสุจิโดยวิธีการย้อมสี
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ น้ำอสุจิในไม้พันสำลี หรือในกระดาษกรอง หรือสเมียร์บนแผ่นสไลด์
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ Acid phosphatase test 3 ตัวอย่าง Sperm staining 3 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ Acid phosphatase test
  Sperm staining
  วิธีทดสอบ วิธีเดวี่ย์ และ การย้อมสีตัวอสุจิ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043 , ISO 15189
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล ด้านปริมาณเปรียบเทียบผลวิเคราะห์เวลาเป็นวินาที
  ด้านคุณภาพเปรียบเทียบผลวิเคราะห์การพบ/ไม่พบตัวอสุจิ
  สถิติที่ใช้ประเมิน ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  เกณฑ์การยอมรับ ค่าเฉลี่ย+ 2ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี (เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน)
  ค่าสมาชิกรายปี ชำระค่าสมาชิกตามราคาที่ระบุแต่ละปีงบประมาณ (ปี 2558 ราคา 1,000 บาท/ปี)
  ผู้ดำเนินแผน นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
  โทรศัพท์ 045-312230 ต่อ 115
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน Peenong99@hotmail.com, junchay.k@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine