• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพิษวิทยา กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 40 แห่ง
  ชนิดของวัตถุทดสอบ เลือดวัวที่ใส่แอลกอฮอล์
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 4 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ Blood alcohol test
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน Z-score สำหรับการทดสอบเชิงกึ่งปริมาณ
  เกณฑ์การยอมรับ | Z | ≤ 3
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก ตามระยะเวลาที่กำหนด
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี ชำระค่าสมาชิกตามราคาที่ระบุแต่ละปีงบประมาณ
  ผู้ดำเนินแผน นางพิมอำไพ คงแดง
  โทรศัพท์ 053-112188 ต่อ 503
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน pimampai.k@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์ cm1.dmsc.moph.go.th/
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine