• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจสารพิษทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ ตัวอย่างสารคัดหลั่ง เครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 3 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ชนิดสารพิษ/สารเคมี
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับ reference value
  สถิติที่ใช้ประเมิน -
  เกณฑ์การยอมรับ ชนิดสารพิษ/สารเคมี ตรงกันกับชนิดเป้าหมาย
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนกันยายน – พฤศจิกายน
  จำนวนรอบการให้บริการ 1 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ผู้ดำเนินแผน นายสถาพร แรมชื่น
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99492
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน sathaporn.r@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine