• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Medical Analysis»
 • thflag  enflag

Medical Analysis

Human test material
 • การวิเคราะห์โลหะในเลือด

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ Liquid whole blood
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 4 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ การวิเคราะห์ ตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีส ในเลือด
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043 , ISO 13528
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 (PTP No.0001)
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ

  สถิติที่ใช้ประเมิน Z-score สำหรับการทดสอบเชิงปริมาณ
  เกณฑ์การยอมรับ | Z | ≤ 2
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 3 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ผู้ดำเนินแผน นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99716
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน dutsadee.p@dmsc.mail.go.th chutimon.u@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine