• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีและเดงกีแอนติเจนโดยวิธี Immunochromatography

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตสุขภาพที่ 1
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 65 แห่ง
  ชนิดของวัตถุทดสอบ ซีรัม/ พลาสมา
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ Dengue antibody 3 ตัวอย่าง Dengue antigen 3 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ Dengue antigen & antibody
  วิธีทดสอบ Immunochromatographic assay
  มาตรฐานคุณภาพ ดำเนินการตาม ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลสมาชิกกับค่าเป้าหมายซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ
  สถิติที่ใช้ประเมิน ความถี่และร้อยละ
  เกณฑ์การยอมรับ กำหนดให้สมาชิกประเมินตนเอง (self-evaluation)
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี ไม่คิดค่าสมาชิก (งานโครงการ)
  ผู้ดำเนินแผน นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล
  โทรศัพท์ 053-112188-90 ต่อ 605, 606
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน pathologyrmsc10cm@gmail.com
  เว็บไซต์ cm1.dmsc.moph.go.th/
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine