• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การตรวจวินิจฉัย Rickettsia – IFA

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายริกเก็ตเซีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 12 – 15 แห่ง
  ชนิดของวัตถุทดสอบ serum
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 5 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อริกเก็ตเซียสาเหตุของโรคสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัสโดยวิธี IFA
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน ไม่มี
  เกณฑ์การยอมรับ แต่ละตัวอย่างต้องแปลผลถูกต้องตรงตามเป้าหมายของตัวอย่างที่เตรียม ร้อยละ 100
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 1 รอบต่อปี (จะเพิ่มเป็น 2 รอบต่อปีในปีงบประมาณ 2558)
  ค่าสมาชิกรายปี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ผู้ดำเนินแผน นางชลลดา มีทรัพย์
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99436
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน Chonlada.k@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine