• home»
  • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
  • Microbiology»
  • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
  • การตรวจไวรัสชิคุนกุนยาด้วย RT-PCR

    หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
    คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
    จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 40 แห่ง
    ชนิดของวัตถุทดสอบ plasma
    จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 3 ตัวอย่าง
    รายการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยาด้วยวิธี RT-PCR
    วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
    มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
    การดำเนินการตามมาตรฐาน ยังไม่ขอการรับรอง
    หน่วยรับรอง -
    วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
    เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
    สถิติที่ใช้ประเมิน คะแนนมาตรฐาน
    เกณฑ์การยอมรับ > 3.0
    ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนตุลาคม-ธันวาคม
    จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
    ค่าสมาชิกรายปี ชำระค่าสมาชิกตามราคาที่ระบุแต่ละปีงบประมาณ
    ผู้ดำเนินแผน นางสาวศิริรัตน์ แนมขุนทด
    โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99220
    e-mail address ผู้ดำเนินแผน sirirat.n@dmsc.mail.go.th
    เว็บไซต์
    ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine