• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกด้วยวิธี RT-PCR

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการภาครัฐที่เป็นเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี 15 แห่ง
  ชนิดของวัตถุทดสอบ เชื้อไข้หวัดนกชนิด A(H5N1) เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1)2009 เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B ผสมในบัฟเฟอร์เพื่อทำให้ไวรัสไม่มีฤทธิ์การติดเชื้อ
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 10 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกด้วยวิธี RT-PCR
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล
  เปรียบเทียบกับ reference value
  สถิติที่ใช้ประเมิน ไม่มี
  เกณฑ์การยอมรับ 80% ความถูกต้อง
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนเมษายน
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี ไม่เรียกเก็บ
  ผู้ดำเนินแผน นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 98419
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน malinee.c@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine