• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การประเมินคุณภาพการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ Thrombinized plasma
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 6 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ การตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซีทางซีโรโลยี (anti-HCV)
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน Z-score สำหรับการทดสอบเชิงกึ่งปริมาณ ค่าพ้องกลุ่มสำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพ
  เกณฑ์การยอมรับ • |Z| ≤ 3 สำหรับการทดสอบเชิงกึ่งปริมาณ • ค่าพ้องกลุ่มสำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพ
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 2,000 บาท
  ผู้ดำเนินแผน ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99256
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน busarawan.s@dmsc.mail.go.th, ttp.nih@gmail.com
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine