• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ พลาสมา
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 5 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ HBsAg และ/หรือ HBsAb
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลสมาชิกกับค่าเป้าหมายซึ่งได้จากห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญ
  สถิติที่ใช้ประเมิน ความถี่และร้อยละ
  เกณฑ์การยอมรับ กำหนดให้สมาชิกประเมินตนเอง (self-evaluation)
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 3 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 2,500 บาท
  ผู้ดำเนินแผน นางสาวจารุริน วณีสอน
  โทรศัพท์ 053-112188-90 ต่อ 605, 606
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน pathologyrmsc10cm@gmail.com
  เว็บไซต์ cm1.dmsc.moph.go.th/
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine