• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การประเมินคุณภาพการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ plasma
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 5 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ HIV-1 drug resistance testing
  วิธีทดสอบ Genotypic testing (sequencing)
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน Poisson distribution , P-value
  เกณฑ์การยอมรับ Performance Score ยอมรับ 0-7 คะแนน คือ Certified 8-14 คะแนนคือ Provisionally Certified ไม่ยอมรับ 15-40 คะแนน คือ Probation
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนกันยายน
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี สนับสนุนโดย สปสช.
  ผู้ดำเนินแผน ดร. สิริพรรณ แสงอรุณ
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 98384
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน siriphas@gmaill.com , siriphan.s@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine