• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การประเมินคุณภาพการตรวจ หาปริมาณเชื้อเอช ไอวีในกระแสเลือด

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ plasma
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 6 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ HIV viral load
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองแล้ว
  หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน 1. ประเมินความแม่นยำด้วยค่าสถิติ Z-score 2. ประเมินความถูกต้องด้วยค่า Robust Z-score
  เกณฑ์การยอมรับ |Z| < 3
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 2 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 20,000 บาท
  ผู้ดำเนินแผน ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
  โทรศัพท์ 02-9510000 ต่อ 99325
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน busarawan.s@dmsc.mail.go.th, ttp.nih@gmail.com
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine