• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ Thrombinized plasma
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 8 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ HIV serology test
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน Z-score สำหรับการทดสอบเชิงกึ่งปริมาณ
  เกณฑ์การยอมรับ ตามที่กำหนดในเงื่อนไขสำหรับห้องปฏิบัติการสมาชิก
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
  จำนวนรอบการให้บริการ 3 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี ชำระค่าสมาชิกตามราคาที่ระบุแต่ละปีงบประมาณ
  ผู้ดำเนินแผน นายสุรศักดิ์ หมื่นพล
  โทรศัพท์ 042-207364-6
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน rmscudon@hotmail.com
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine