• home»
 • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
 • Microbiology»
 • thflag  enflag

Microbiology

Human test material
 • การตรวจแยกเชื้อ Vibrio Cholerae

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
  คุณลักษณะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน
  จำนวนสมาชิกที่รับได้แต่ละปี ไม่จำกัดจำนวน
  ชนิดของวัตถุทดสอบ pure culture in transport medium
  จำนวนวัตถุทดสอบต่อรอบ 3 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ วินิจฉัยชนิดของเชื้อ และทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ
  วิธีทดสอบ วิธีที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
  มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17043
  การดำเนินการตามมาตรฐาน กำลังดำเนินการขอการรับรอง
  หน่วยรับรอง -
  วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลระหว่างสมาชิกห้องปฏิบัติการ
  เปรียบเทียบกับค่าพ้องกลุ่ม ( consensus value )
  สถิติที่ใช้ประเมิน -
  เกณฑ์การยอมรับ Standard score ≥ 2.5
  ระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
  จำนวนรอบการให้บริการ 3 รอบต่อปี
  ค่าสมาชิกรายปี 1000 บาทต่อปี
  ผู้ดำเนินแผน นางวัจนา ช่างทอง
  โทรศัพท์ 043-240800 ต่อ 2108
  e-mail address ผู้ดำเนินแผน Watjana.c@dmsc.mail.go.th
  เว็บไซต์
  ใบสมัคร Table 'nih_extpert.b_proficiency_file' doesn't exist in engine