• home»
  • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
  • Medical Analysis»
  • thflag  enflag

Medical Analysis

Health care technology (including medical devices)
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การกำหนดปริมาณรังสีจากเครื่องรังสีรักษาโคบอลด์-60 ให้สารวัดรังสี TLD งานมาตรฐานเครื่องวัดรังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เมษายน - พฤษภาคม
Human test material
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน – ตุลาคม
การวิเคราะห์โลหะในเลือด ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
การตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน – พฤศจิกายน
การตรวจวิเคราะห์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมและอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส ในเลือด ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด กลุ่มงานพิษวิทยา กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด
การตรวจวิเคราะห์วัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ (Rape test) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการทดสอบความชำนาญการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1, 6, 11-13) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก (เขตสุขภาพที่ 2-5) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (เขตสุขภาพที่ 7-10) เดือนสิงหาคม – ตุลาคม หมายเหตุ: รับสมัครสมาชิกทั่วประเทศ ณ จุดเดียวผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะโดยวิธี Immunochromatography กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (เขตสุขภาพที่ 1-6)งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (เขตสุขภาพที่ 7-13) เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ: การตรวจภาวะตั้งครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก โดยวิธี Immunochromatography ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน – มกราคม
การทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5 ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
open_close