• home»
  • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
  • Medical Analysis»
  • thflag  enflag

Medical Analysis

Health care technology (including medical devices)
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การกำหนดปริมาณรังสีจากเครื่องรังสีรักษาโคบอลด์-60 ให้สารวัดรังสี TLD งานมาตรฐานเครื่องวัดรังสี สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เมษายน - พฤษภาคม
Human test material
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน – ตุลาคม
การวิเคราะห์โลหะในเลือด ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนมกราคม – มีนาคม
การตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน – พฤศจิกายน
การตรวจวิเคราะห์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมและอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส ในเลือด ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด กลุ่มงานพิษวิทยา กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด
การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี
การตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เดือนตุลาคม – ธันวาคม
การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เดือนตุลาคม – ธันวาคม
open_close