• home»
  • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
  • Microbiology»
  • thflag  enflag

Microbiology

Cosmetics
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี
Food
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง กันยายน
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง กันยายน
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง กันยายน
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง กันยายน
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
Human test material
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การตรวจแยกเชื้อ Vibrio Cholerae ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสด้วยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
การตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัสซิสด้วยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคเหนือ) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคใต้)  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจ หาปริมาณเชื้อเอช ไอวีในกระแสเลือด ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน
การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธี DNA-PCR กลุ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เดือนตุลาคม
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกด้วยวิธี RT-PCR ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนเมษายน
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี RT-PCR ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนเมษายน
การตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกีด้วย RT-PCR ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนตุลาคม-ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – ธันวาคม
การตรวจไวรัสชิคุนกุนยาด้วย RT-PCR ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนตุลาคม-ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัย Rickettsia – IFA ฝ่ายริกเก็ตเซีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคสครัปไทฟัส วิธี Immunochromatography กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีและเดงกีแอนติเจนโดยวิธี Immunochromatography กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การตรวจวินิจฉัย Beta-thalassemia กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน – ตุลาคม
การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี RT-PCR ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนตุลาคม-ธันวาคม
open_close