• home»
  • บริการแผนทดสอบความชำนาญ»
  • Microbiology»
  • thflag  enflag

Microbiology

Cosmetics
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี
Food
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
การวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา สำนักคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร กรกฎาคม ถึง ธันวาคม
Human test material
ชื่อแผน ชื่อหน่วยงาน วันที่ เปิด – ปิด รับสมัครสมาชิก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การตรวจแยกเชื้อ Vibrio Cholerae ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสด้วยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
การตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัสซิสด้วยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปรา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เดือนธันวาคม-มกราคม
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคเหนือ) กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (เขตภาคใต้) กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจ หาปริมาณเชื้อเอช ไอวีในกระแสเลือด ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกันยายน
การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 วิธี DNA-PCR กลุ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เดือนตุลาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกไวรัสตับอักเสบบี กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กันยายน – พฤศจิกายน
โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกด้วยวิธี RT-PCR ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนมีนาคม-เมษายน
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี RT-PCR ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนมีนาคม-เมษายน
การตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี ELISA ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนตุลาคม-ธันวาคม
การตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกีด้วย RT-PCR ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนตุลาคม-ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี Immunochromatography ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เดือนตุลาคม – ธันวาคม
การตรวจไวรัสชิคุนกุนยาด้วย RT-PCR ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนตุลาคม-ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัย Rickettsia – IFA ฝ่ายริกเก็ตเซีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสและเมลิลอยโดสิสทางภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ธันวาคม - มกราคม
การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับผิดชอบสมาชิกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1, 6 และ7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับผิดชอบสมาชิกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2, 3, 4 และ 5ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รับผิดชอบสมาชิกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8, 9 และ 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง รับผิดชอบสมาชิกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ตุลาคม – ธันวาคม
การตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ตุลาคม – ธันวาคม
การตรวจภาวะตั้งครรภ์ โปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ตุลาคม – ธันวาคม
การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคสครัปไทฟัส วิธี Immunochromatography กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ตุลาคม - ธันวาคม
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกเดงกีด้วยวิธี Immunochromatography กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ตุลาคม - ธันวาคม
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
open_close