• home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

แจ้งเตือนกำหนดรายงานผลกลับการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560

             งานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ขอแจ้งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก ทราบว่า ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการวิเคราะห์ รายการทดสอบซิฟิลิส ครั้งที่ 2/2560 แล้ว จึงขอให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์กลับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ภายใน วันที่ 14 มีนาคม 2560 สำหรับสมาชิกที่ส่งผลไม่ทันวันที่กำหนด (Closing date) และ/หรือ รายงานผล ไม่ครบถ้วนชัดเจน โปรดประเมินผลด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ยินดี ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นรายๆ ไป และขออภัยหากห้องปฏิบัติการสมาชิกใดส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์แล้ว

ขอบคุณค่ะ

งานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

open_close