• home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

คณะทำงานด้านแผนทดสอบความชำนาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม 3 หลักสูตร

คณะทำงานแผนทดสอบความชำนาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ตามที่ได้เวียนสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมจากทุกท่าน 1. สถิติสำหรับผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ ISO 13528 : 2015รุ่นที่ 1 หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรม และมีแผนทดสอบความชำนาญที่ยังไม่ได้รับการรับรอง จัดในวันที่ 13 – 15มิถุนายน 2559 ผู้เข้าอบรม จำนวน 40 ท่าน 2. สถิติสำหรับผู้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ ISO 13528 : 2015รุ่นที่ 2 หลักสูตรแอดวานซ์ สำหรับผู้เคยอบรมแล้วและเป็นผู้ดำเนินแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินแผน จัดในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าอบรม จำนวน 80 ท่าน 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 สำหรับผู้ดำเนินแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินแผน จัดในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 80 ท่าน
 ใบสมัคร หลักสูตรสถิติ 
 
 ใบสมัครหลักสูตร Internal Audit

 

open_close