• home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เนื่องจากขณะ นี้มีข่าวการระบาดของไข้หวัดใหญ่อยู่อย่างต่อเนื่องและบางครั้งสร้างความ ตื่นตระหนกให้กับประชาชนว่า ขณะนี้มีการพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไข้หวัดใหญ่ และเป็นเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก ขอให้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องว่าเชื้อไข้หวัด ใหญ่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 ยังคงเป็นสายพันธุ์เดิมที่ระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนในการเรียกชื่อ ซึ่งเชื้อนี้มีการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)” หรือเรียกทั่วไปว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” และเชื้อดังกล่าวนี้ได้ระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนถือเป็นไข้หวัด ใหญ่ตามฤดูกาลไปแล้วไม่ใช่เชื้อสายพันธุ์ใหม่ตามที่ประชาชนหรือสื่อมวลชน เข้าใจ ส่วนที่มีการรายงานทางสื่อว่าปีนี้พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวนมากผิดปกตินั้น ระบบเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ในช่วงเดียวกันนี้ของปีทีแล้ว พบไข้หวัดใหญ่โดยเฉลี่ยร้อยละ 23 ของผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันนี้ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งพบประมาณร้อยละ 25 แต่เนื่องจากมีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการตื่นตัวของประชาชนในการดูแลสุขภาพ มีการพบแพทย์บ่อยขึ้น และระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีความถี่มากขึ้นส่งผลให้ประชาชนรับรู้ ข่าวสารและมีความตื่นตัวมากขึ้นเช่นกัน

        ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า เชื้อที่ระบาดมากที่สุดในขณะนี้คือ สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) 2009 พบประมาณร้อยละ 54.73 ของไข้หวัดใหญ่ทุกชนิด รองลงมาคือไข้หวัดใหญ่ชนิด B พบร้อยละ 32.76 และไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) พบร้อยละ12.64 ซึ่งทั้ง 3 ชนิด ที่พบในประเทศไทยยังคงมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์วัคซีนที่องค์การอนามัย โลกประกาศใช้ในปี พ.ศ.2557 – 2558 ซึ่งต่างจากปลายปีพ.ศ. 2555 ถึงต้นปี 2556  ที่สายพันธุ์ A/Victoria/361/2011(H3N2) พบระบาดมากในประเทศไทยพร้อมกับการระบาดใหญ่ในอเมริกา วัคซีนที่ฉีดในกลุ่มเป้าหมายไปแล้วไม่ตรงกับสายพันธุ์ดังกล่าว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งนำวัคซีนรุ่นใหม่เข้ามาอย่างเร่งด่วน สำหรับในปีนี้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขจึง มั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ฉีดในปีนี้ตรงกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง 3 ชนิด ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย แต่ในประชากรบางกลุ่มที่รับวัคซีนแล้ว อาจป้องกันโรคได้ไม่เต็มร้อย เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น

        ส่วนเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่กำลังระบาดและเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เช่น ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9, H9N2, H10N8 รวมถึงสายพันธุ์ H5N1 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ระบบเฝ้าระวังทั้งในสัตว์และคนของประเทศไทยยังไม่พบรายงานสัตว์ปีกหรือคนติด เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าว และห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไข้ หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ นี้ได้ด้วยวิธีที่รวดเร็ว มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ
สถาบันวิจัยิวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วันที่ 10 มีนาคม 2557

open_close