upload/news/news42.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย สัมมนาเรื่องทบทวนและประสานแผนทดสอบความชำนาญ ประจำปี2561
  • upload/news/news39.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย PT
  • upload/news/news38.JPG
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
  • upload/news/news36.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย อบรมการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส
  • upload/news/news35.jpg
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย อบรมการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส


comment ข่าวประชาสัมพันธ์

viewmore
 

open_close