ความเป็นมา

        คือฐานข้อมูลที่ให้บริการข้อมูลแผนทดสอบความชำนาญ (PT provider) ของหน่วยงานในกลุ่มประเทศยุโรป เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1998 โดยได้รับการสนับสนุนจาก European Union (EU), European cooperation for Accreditation (EA), EUROLAB และ EURACHEM โดย หน่วยงาน Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนเงินทุนและบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล และ website server การดำเนินงานไม่มุ่งหวังผลตอบแทนหรือกำไรทางการค้า การดำเนินงานเริ่มก่อตั้งประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกในประเทศยุโรป 16 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก ฐานข้อมูล EPTIS database เริ่มเผยแพร่ข้อมูลทาง website ใน ปี ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูล PT provider ของนานาประเทศทั่วโลก และเผยแพร่ฐานข้อมูล สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นหาข้อมูล หน่วยงานที่ให้บริการ PT provider จากหลากหลายสาขาการทดสอบทั่วโลก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถศึกษารายละเอียดแผนทดสอบความชำนาญที่สนใจได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลใน  EPTIS database มากถึง 40 หน่วยงานทั่วโลก ขณะนี้มีข้อมูลเผยแพร่แผนทดสอบความชำนาญประมาณ 3,000 แผน ซึ่งมาจากสาขาการทดสอบที่หลากหลาย โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EPTIS แต่ละประเทศสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งสมาชิกเท่านั้น ซึ่งหลังจากเป็นสมาชิกและได้รับการตอบรับให้เป็นผู้แทนของประเทศ (National coordinator) แล้ว หน่วยงานนั้นสามารถนำเสนอรายชื่อแผนทดสอบความชำนาญที่เปิดให้บริการ ในฐานข้อมูล EPTIS database เพื่อเผยแพร่แก่นานาประเทศ โดยสามารถ ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา

        สำหรับประเทศไทย ผู้แทนของประเทศ คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับการตอบรับให้เป็นสมาชิก EPTIS ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีอำนาจเต็มในการคัดเลือก และนำเสนอข้อมูลด้านการทดสอบความชำนาญของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ มีข้อมูล DMScPTP ที่ผ่านการรับรองแล้วแสดงใน EPTIS database เพื่อเผยแพร่แก่นานาประเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์และขยายการบริการด้านทดสอบความชำนาญสู่นานาประเทศ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทยที่มีความสนใจจะนำเสนอข้อมูลใน EPTIS database สามารถส่งข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณา เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ใน EPTIS database ต่อไป

open_close