header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news460.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news453.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news433.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news432.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news425.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

LINK

facebook
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
 • ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ»

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนงานด้านค้นคว้าวิจัยให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่จัดหาจัดเก็บ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุเพื่อ การศึกษา ได้แก่ หนังสือตำราวารสารวิชาการ เอกสารรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขและเทคโนโลยี ให้บริการยืมสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุด แนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นแหล่งรวมเอกสารด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10,000 รายการ ใช้ระบบ LC (Library of Congress) และ NLM (National Library of Medicine) ในการจำแนกเอกสารและจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Weblib

ภารกิจหลัก

 1. จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 2. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็วและสมบูรณ์

 3. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดบริการ

 4. บริการจัดหาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในห้องสมุด และจากแหล่งอื่นได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 5. ส่งเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการให้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตงานบริการ

เป็นสถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือและเอกสารวิชาการ หนังสืออ้างอิง และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในการพัฒนางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพได้จัดให้มีบริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

 2. บริการให้ยืม – รับคืนหนังสือและวารสาร สื่อโสตทัศน์

 3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเรื่องจากเอกสาร

 4. บริการแนะนำสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Internet

 5. บริการสำเนาเอกสารของห้องสมุด

 6. บริการขอสำนาบทความวารสารจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 7. บริการสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุดด้วยคอมพิวเตอร์

 8. บริการแนะนำการจัดทำเอกสารอ้างอิงวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 9. จัดทำข่าวสารแนะนำเอกสารใหม่ของห้องสมุด