header_text
change_font_size Small Medium Big
 
  upload/news/news460.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news453.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • upload/news/news433.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news432.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
 • upload/news/news425.jpg
 • ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

LINK

facebook
เริ่มนับ 28 กรกฎาคม 2558
 • home»
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน»
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ»

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

******************************************************************************

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนงานด้านค้นคว้าวิจัย ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่จัดหา จัดเก็บสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุเพื่อการศึกษา ได้แก่ หนังสือตำรา,วารสารวิชาการ, เอกสารรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข, และเทคโนโลยี ,ให้บริการยืมสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุด และสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด แนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นแหล่งรวมเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 10,000 รายการ

 

ทางห้องสมุดใช้ระบบ LC( Library of Congress ) และ NLM (National Library of Medicine ) ในการจำแนก เอกสาร และจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Weblib

 

วิสัยทัศน์  : มุ่งมั่นสู่การบริการข้อมูล เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข

พันธกิจ  : ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

 

กลยุทธ์

1. เป็นแหล่งข้อมูลในการรวบรวมและให้บริการเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารวิทยาศาสตร์การแแพทย์

2. ให้บริการค้นหาเอกสารทั้งในห้องสมุดและจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้บริการจัดหาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งในห้องสมุดและจากแหล่งอื่นได้รวดเร็วตามประสงค์

4. จัดระบบการจัดเก็บ เผยแพร่ และค้นหาเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด